Program podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2023

Organizace: Magistrát hl. města Prahy

Popis výzvy

Zaměření programu:

Podpora projektů organizací jednotlivých národnostních menšin (včetně Domu národnostních menšin o.p.s.), které jsou zaměřeny na uchování a rozvoj národnostní identity, rozvoj komunikace a dialogu mezi národnostními minoritami a majoritou. V případě víceletého financování se musí jednat o činnost kontinuálního charakteru nebo akce pravidelně se opakující, které významně obohacují kulturní obraz města. Současně jde o akce, které jsou uznávanou součástí prezentace národnostně menšinových kultur.

Podporované aktivity:

Okruh I. Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze – kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin

  • Podpora kulturních a společenských aktivit subjektů, které prokazatelně vykonávají činnost ve prospěch příslušníků národnostních menšin na území hl. m. Prahy (včetně Domu národnostních menšin o.p.s.), zaměřených zejména na prezentaci národnostně menšinových kultur. Přispět k udržování a rozvíjení tradic jednotlivých národností a současně i k obohacení kulturního života občanů v hl. m. Praze. Podpora organizací národnostních menšin v aktivitách zaměřených na rozvoj vzájemných vztahů mezi národnostními menšinami, cizinci a majoritní společností v hl. m. Praze. Podpora projektů v oblasti rozvoje národnostní identity ainteretnických vztahů. Aktivity mohou být v Projektu částečně a v odůvodněných případech realizovány také v on-line prostředí či prostřednictvím digitálních technologií.

Okruh II. Publikační činnost, audio/video nahrávky související se vztahem národnostních menšin k hl. m. Praze

  • Podpora subjektů, které prokazatelně vykonávají činnost ve prospěch příslušníků národnostních menšin (včetně Domu národnostních menšin o.p.s.) v aktivitách směřujících k publikační činnosti s cílem uchování dokumentace o národnostní menšině i na informace o jejím životě v majoritní společnosti. Jedná se rovněž o publikační činnost v elektronické formě (e-knihy, podcasty, tutoriály apod.), ale i audio/video nahrávky. Obsah a výstupy Projektu by se měly vztahovat k historii nebo aktuálním otázkám týkajícím se národnostních menšin na území hl. m. Prahy a nesmí mít charakter reklamních akcí.
  • Dotace může být určena na vydávání publikací (včetně elektronické formy), audio/video nahrávek, zabývajících se jazykem, historií, kulturou, osudy a životem národnostních menšin na území hl. m. Prahy. Jedná se také o podporu publikačních aktivit motivovaných výchovou k toleranci a proti rasismu, na komunikaci a dialog, kontakty mezi minoritou a majoritou v pražském teritoriu.

Okruh III. Kontinuální víceletá činnost v oblasti prezentace kultury národnostních menšin v hl. m. Praze

  • Podpora kulturních aktivit subjektů, které prokazatelně vykonávají činnost ve prospěch příslušníků národnostních menšin na území hl. m. Prahy (včetně Domu národnostních menšin o.p.s.), zaměřených zejména na prezentaci národnostně menšinových kultur. Přispět k udržování a rozvíjení tradic jednotlivých národností a současně i k obohacení kulturního života obyvatel hl. m. Prahy. Podpora organizací národnostních menšin v aktivitách zaměřených na rozvoj vzájemných vztahů mezi národnostními menšinami, cizinci a majoritní společností v hl. m. Praze. Podpora projektů v oblasti rozvoje národnostní identity a interetnických vztahů.
  • Podpora organizací národnostních menšin v aktivitách zaměřených na rozvoj vzájemných vztahů mezi národnostními menšinami, cizinci a majoritní společností v hl. m. Praze. Podpora projektů v oblasti rozvoje národnostní identity a interetnických vztahů.
  • V rámci Opatření III. se jedná se o podporu Projektů kontinuálního charakteru nebo pravidelně se opakující. Současně jde o akce, které jsou uznávanou součástí prezentace národnostně menšinových kultur a mají celopražský význam.

Oprávnění žadatelé: 

O Dotaci mohou žádat níže uvedené subjekty, které jsou registrovány v souladu s právním řádem České republiky, mají sídlo zejména na území hl. m. Prahy a jsou zaměřené na uchování a rozvoj národnostní identity, na rozvoj komunikace a dialogu mezi národnostními minoritami a majoritou v hlavním městě Praze, a to:

  • a) právnické osoby podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tj. spolky, nadace či nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné společnosti,
  • b) církve a náboženské společnosti podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.

Žadatelem mohou být rovněž osoby uvedené výše, které mají adresu svého sídla mimopražskou, podmínkou však je, že Projekt, jenž je účelem dotace, je uskutečňován dlouhodobě a prokazatelně na území hl. m. Prahy a jeho cílovou skupinou jsou obyvatelé hl. m. Prahy.

Webové stránky programu: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/narodnostni_mensiny/dotacni_program_pro_rok_2023.html
Zaměření výzvy: Kultura, umění, vzdělávání, kurzy, stipendia
Cílová skupina: Menšiny
Místní působnost: Hlavní město Praha
Poslední aktualizace: 24.10.2022

Termíny uzávěrek a granty

Ukončené uzávěrky

Termín podávání žádostí: 24.11.2022
Finanční alokace výzvy: 8 000 000 Kč
Granty: 10 000 Kč - 1 800 000 Kč
Další informace: Max výše dotace 80 % z celkových nákladů.

Vyhlašovatel

Magistrát hl. města Prahy

Jungmannova 35/29
11121 Praha 1
(CZ) Czech Republic

12444

Všechny výzvy vyhlašovatele (252)

Kontaktní osoby

Mgr. Jana Hajná
kontaktní osoba

236 002 599

Ilona Fiedlerová
kontaktní osoba

236 002 647

Ing. Michal Panocha
kontaktní osoba

236 002 528

nová , alter. hudba, novo média, audiovize, film

Vzdělávání se Světem neziskovek

Chcete se na získání grantu připravit? Přijďte na náš kurz nebo využijte služeb našeho poradenství.

Konzultace projektových žádostí

Nevíte si rady s vypracováním žádosti? Chcete se zorientovat v možnostech finanční podpory vašeho projektu? Rádi vám pomůžeme, ozvěte se nám.

Šárka Pravdová
Péče o klienty Grantového diáře
+420 730 173 166

Potřebujete poradit? Napište nám!

Šárka Pravdová

Péče o klienty Grantového diáře

+420 730 173 166

Vyzkouším si Grantový diář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace