Dotační řízení na podporu rodiny pro rok 2022

Organizace: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Popis výzvy

Zaměření programu:

Cílem dotačního programu je podpora služeb pro rodiny, které mají preventivní a podpůrný charakter. Služby mají posilovat rodičovské kompetence, zkvalitňovat rodinné vztahy, podporovat rodiny v péči o děti, v jejich výchově apři slaďování práce arodiny, a napomáhat při předcházení rizikových situací v rodině, řešit krizové situace v rodině a to včetně domácího násilí, týrání a zneužívání dětí. Cílem je poskytnout komplexní pomoc rodině jako celku (tj. širší rodině včetně dětí a prarodičů) a posilovat význam rodiny pro společnost.

Dotační oblasti:

 • Preventivní aktivity na podporu rodiny, partnerství a rodičovství
 • Podpora rodin v oblasti sociálně právní ochrany dětí (dále jen SPOD)

 I. Preventivní aktivity na podporu rodiny, partnerství a rodičovství

Hlavním cílem tohoto dotačního programu je posilovat rodičovské kompetence, zkvalitňovat rodinné vztahy a partnerství, poskytnout nebo zprostředkovat komplexní pomoc rodinám s dětmi, které se mohou ocitnout v ohrožení, předcházet vzniku tohoto ohrožení nebo dysfunkčnosti/nestabilitě rodin s dětmi. Podporovány budou především aktivity směřující k předcházení negativních jevů v celé rodině. Aktivity jsou otevřené všem rodičům, dětem, partnerům a širší rodině. Aktivity tedy nejsou cílené na jednu úzce vymezenou skupinu rodin (rodiče navštěvující určité zařízení, rodiče z jedné sociální vrstvy apod.).

Cílová skupina: rodiny s dětmi, partneři, matky/otcové na mateřské/rodičovské dovolené, těhotné ženy a jejich partneři, širší rodina, sendvičové generace4, rodiny v krizi, rodiny se specifickými potřebami5 především neúplné rodiny, podporovány jsou rovněž aktivity cílené na seniory a jejich vnoučata či zaměřené na posílení mezigeneračních vztahů, dále aktivity na podporu rovnosti žen a mužů apod. Podrobněji viz níže. 

Oprávnění žadatelé: 

 • NNO pracující s přímými uživateli/klienty služeb (rodiči, rodinami adětmi) nebo spolupracující sposkytovateli těchto služeb. Žadatelé musí splňovat podmínky programu.

II. Podpora práce s dětmi a rodinami v oblasti SPOD

Cílem dotační oblasti je podporovat přímou práci s ohroženými dětmi a rodinami. Aktivity jsou zaměřené především na rozvoj metod přímé práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami. Jedná se o děti a rodiny, jimž je poskytována sociálně-právní ochrana dětí dle § 6, případně § 10 nebo § 11 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SPOD“). Veškeré aktivity v této oblasti musí probíhat ve spolupráci s příslušným orgánem SPOD (výjimku tvoří aktivity proosvojitelské rodiny a biologické děti pěstounů). Jedná se o aktivity navazující na činnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí a poskytovatelů sociálních služeb.

Cílová skupina: ohrožené děti a jejich rodiny; zájemci o náhradní rodinnou péči; biologické děti pěstounů; osvojitelé a jejich děti.

Oprávnění žadatelé:

 • NNO pracující s přímými uživateli/klienty služeb (rodiči, náhradními rodiči a dětmi) nebo spolupracující s poskytovateli těchto služeb.
  Jedná se o NNO spolupracující s OSPOD a poskytující služby pro rodiny a děti, které mají pověření k výkonu SPOD dle § 48 zákona o SPOD.

Podpora pro zastřešující organizace, které metodicky podporují či vedou NNO poskytující služby v oblasti podpory rodiny

 • Tato podpora je prioritně zaměřena na NNO, které v rámci dotačního řízení (obou dotačních oblastí) na podporu rodiny působí jako tzv. zastřešující organizace.
 • Oprávněnými žadateli jsou zastřešující organizace pracující v oblasti prorodinných služeb. Podporovány zde nemohou být organizace, které přímo pracují s uživateli služeb (klienty).

Oprávnění žadatelé programu obecně:

 • obecně prospěšné společnosti 
 • registrované církve 
 • spolky 
 • ústavy 
 • nadace a nadační fondy (nesmí se účastnit nadace nebo nadační fondy založené státem nebo s účastí státu).
   
Webové stránky programu: https://www.mpsv.cz/web/cz/dotacni-rizeni-pro-rok-2022
Zaměření výzvy: Sociální začleňování, prevence
Cílová skupina: Děti, mládež, neziskové organizace, pečující osoby
Místní působnost: Celá ČR
Poslední aktualizace: 15.9.2021

Termíny uzávěrek a granty

Ukončené uzávěrky

Termín podávání žádostí: 11.10.2021

Vyhlašovatel

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Na Poříčním právu 1
12001 Praha 2
(CZ) Czech Republic

221 921 111

Všechny výzvy vyhlašovatele (38)

Vzdělávání s Nadací Neziskovky.cz

Chcete se na získání grantu připravit? Přijďte na náš kurz nebo využijte služeb našeho poradenství.

10.11.2021 ČCE - Husův dům (Praha)

Strategie značky pro neziskovky

Anna Mejsnarová
11.11.2021 Zoom

Jak využít nenásilnou komunikaci při hybridní práci s týmy

Kateřina Švidrnochová, Petr Sucháček
30.11.2021 Pražské kreativní centrum

Jak opustit zajeté koleje a nabrat vítr do plachet

Jana Havlenová

Konzultace projektových žádostí

Nevíte si rady s vypracováním žádosti? Pomůžeme vám.

Lenka Bergmannová
koordinátorka Grantového diáře
+420 730 173 166

Potřebujete poradit? Napište nám!

Šárka Pravdová

Péče o klienty Grantového diáře

+420 730 173 166

Vyzkouším si Grantový diář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace